DUYURULAR :
HOÞGELDÝN BEBEK

HOÞGELDÝN BEBEK PROJESÝ


Ýlimizde sosyo-ekonomik yosunluk içinde bulunan vatandaþlarýmýza yönelik Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak çeþitli türlerde ayni ve nakdi yardýmlar ile proje destekleri saðlamaktayýz. Özellikle sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olan, sosyal – ekonomik –eðitim ve kültürel düzey olarak alt seviyede olan ailelerimizde bebek ölümleri daha sýklýkla yaþanmaktadýr. Ailelerimizin hem maddi imkânlarýn yetersizliði hem de bilgi eksikliði saðlýklý bebeklere sahip olmalarýna engel olmaktadýr. Vakfý Baþkanlýðýmýzca 3294 sayýlý kanun kapsamýndaki anne adaylarýna gebelik dönemlerinde Vakýf kaynaklý yapýlan yardýmlar bulunmakla birlikte bu yardýmlar yeterli olmamaktadýr. Bu amaçla Vakfýmýza kayýtlý olarak þartlý nakit transferleri kapsamýnda gebelik ve lohusalýk yardýmý alan maddi olanaklarý olmayan 30 anne adayýmýza yönelik çalýþmalar yaparak çocuklarýn zihinsel, bedensel ve sosyal geliþimlerini anne karnýndan itibaren destekleyerek saðlýklý nesillerin yetiþmesini saðlamayý amacýyla “ Hoþgeldin Bebek Projesi “ ni hayata geçirdik. Bu kapsamda konusunda uzman bir saðlýk personeli, sosyal hizmet uzmaný ve sosyolog desteði ile 30 anne adayýna ev ziyaretleri yapýlarak, bu ziyaretlerde týbbi danýþmanlýk hizmeti verilecek, bebek ölümlerini azaltmaya yönelik bilinçlendirme çalýþmalarý gerçekleþtirilecektir. Annenin ve bebeðin saðlýðý için gebeliðin ilk döneminden baþlayarak düzenli, yeterli sayýda gebelik kontrollerine gidilmesi gerektiði, doðumun iyi koþullarda ve uzman hekim tarafýndan yapýlmasý zorunluluðu ve anne adaylarýna yeni doðan bebek bakýmýnýn yeterli düzeyde olmasý anlatýlacaktýr. Doðum hediyesi olarak bebeðin zaruri ihtiyaçlarý ( bebek beþiði, bebek arabasý, bebek bezi, bebek mamasý, hastane çýkýþ seti, bebek kýyafetleri, biberon seti vs. ) Vakfýmýz Baþkanlýðýnca karþýlanacaktýr. Projemiz ile hamilelik sürecinde sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olduðu için kendisinin ve bebeðinin temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayacaðýný düþünen anne adaylarý yalnýz olmadýklarýný onlara uzanan bir devlet elinin olduðunu yakýndan hissedecektir. Ýkinci çocuðu olan Azra bebeði dünyaya getiren E.Y. , Malatya Sosyal Yardýmlaþma Vakfýnýn baþlattýðý projeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek “Bu mutlu günümüzde yanýmýzda olan ve sevincimizi paylaþan herkese teþekkür ediyoruz” dedi.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 5
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1