DUYURULAR :
“Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES Projesi Yýl Sonu Etkinliði

“Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES Projesi Yýl Sonu Etkinliði


Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak yürütmekte olduðumuz “Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES Projemizden faydalanan çocuklarýn ve eðitmenlerin hazýrlamýþ olduðu yýlsonu etkinliði Malatya Belediyesine ait Þeyhbayram Mahallesi Çok Amaçlý Sosyal Tesis bünyesindeki Çocuk Merkezinde gerçekleþtirildi. Etkinlik, TÜÝK Bölge Müdürü Hüseyin Avni DÝZMAN, Fýrat Gümrük Bölge Müdürü Havva EKSÝLMEZ, PTT Baþ Müdürü Zekai ÖZKAN, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mehmet ÇOLAK, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay TAÞ, Doða ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ayhan DELÝGÖZ, Malatya SYD Vakfý Müdürü Nebi TEPE, çocuk merkezinden faydalanan çocuklarýn aileleri ve birçok misafirin katýlýmý ile saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Nebi Tepe “Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Vakýf Müdürü Nebi TEPE, “Vakfýmýzca yürütülen proje kapsamýnda Vakfýmýzýn verileri baz alýnarak tespit edilen 100 öðrenci hafta içi merkezin kütüphane, oyun alaný imkanlarýndan faydalanabilmekte, 60 yetim ve öksüz çocuk ise bunlarýn dýþýnda hafta sonlarý sportif kurslara ve drama, karakalem, yaðlýboya, masatenisi, badminton, halkoyunlarý gibi sanatsal kurslara katýlmaktadýr. Ayrýca proje koordinatörü, merkezde görevli danýþman öðretmenle ev gezileri yaparak bu çocuklarýn yaþadýklarý ortam gözlemektedir. Ailelere aile danýþmanlýðý hizmeti verilmektedir. Yapýlan tüm çalýþmalar, yardýmlar takip dosyalarýna iþlenmekte ve bu dosyalar ileri ki çalýþmalar için Vakýf bünyesinde saklý tutulmaktadýr. Yaptýðýmýz tüm etkinliklerdeki amacýmýz çocuklarýmýzýn hatýralarýndaki olumsuzluklarý aþmalarýna yardýmcý olmak ve zihinlerinde kalýcý olumlu izler oluþturup yalnýz olmadýklarýný, güvende olduklarýný hissettirebilmektir” dedi. Çocuklarýn hazýrladýklarý halk oyunlarý, skeçler, müzikli oyunlar, koro dinletisi ve okuduklarý þiir etkinliðe katýlan misafirler tarafýndan büyük beðeni topladý. Düzenlenen program çocuklara hediyelerinin verilmesinin ardýndan son buldu.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 33
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1