DUYURULAR :
2022 Sayýlý Kanun Kapsamýndaki Özürlü Ve Yaþlý Aylýðý Baþvuru Ýþlemleri

2022 Sayýlý Kanun Kapsamýndaki Özürlü Ve Yaþlý Aylýðý Baþvuru Ýþlemleri


Daha önceden Maliye Bakanlýðý ve Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen 2022 sayýlý kanun kapsamýndaki aylýk iþlemleri; 08.06.2011 tarih ve 633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü kapatýlmýþ ve 2022 sayýlý Kanuna göre yürütülen aylýk iþlemleri Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü eliyle yürütülmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna devredilmiþtir. Bundan dolayý 2022 sayýlý yasa kapsamýndaki özürlü aylýðý, özürlü yakýný aylýðý ve yaþlý aylýðý baþvurularý, inceleme ve deðerlendirme, muhtaçlýk kararýnýn alýnmasý ve aylýklarýn baðlanmasý iþlemleri tüm Ýl ve Ýlçelerde bulunan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr. 2022 sayýlý kanun kapsamýnda özürlü aylýðý, özürlü yakýný aylýðý ve yaþlý aylýðý için baþvurmak isteyen sosyal güvencesi olmayan ve sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaþlarýn ikamet etmiþ olduklarý Ýl ve Ýlçede bulunan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýna baþvurmalarý gerekmektedir. Baþvurular sonrasýnda müracaatçýlarýn ikametinde sosyal yardým ve inceleme görevlileri tarafýndan sosyal inceleme yapýlacaktýr. Ýnceleme sonrasýnda sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve muhtaçlýðý Vakýf Mütevelli Heyetinde kabul edilen vatandaþlarýn aylýk iþlemleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan kullanýlan otomasyon programý olan Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Bilgi Sisteminde hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýlacak ve aylýklarý baðlanacaktýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 22
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1