DUYURULAR :
TÜP BEBEK PROJESÝ

TÜP BEBEK PROJESÝ


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn 19.09.2012 tarih ve 2012/22 sayýlý genelgesi ile tüp bebek tedavi giderlerini karþýlayamayan 3294 sayýlý Kanun kapsamýndaki yoksul ailelerin tüp bebek tedavilerinin yaptýrýlmasý amacýyla Tüp Bebek Projesi baþlatýlmýþtýr. Proje ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan Ülke genelinde belirlenen 2505 yoksul ailenin tüp bebek tedavi giderinin karþýlanmasý saðlanacaktýr. 09 Kasým 2012 olarak belirlenen proje son baþvuru tarihi hastanelerden alýnan týbbi muhtaçlýk belgesinin bazý tetkikleri gerektirmesi ve kýsa zamanda alýnamamasý nedeniyle vatandaþlarýn maðdur olmamasý için Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü tarafýndan 07 Aralýk 2012 tarihi mesai bitimine kadar uzatýlmýþtýr. Baþvuru için kadýnlarda aranacak özellikler ve istenecek belgeler; * Kendisi ve eþinin sosyal güvenceye sahip olmamasý, * 23-39 yaþ aralýðýnda olmak (Nüfus cüzdaný ibrazý yeterlidir.) * Týbbi muhtaçlýk belgesine sahip olmak (Devlet ve ünivertsite hastanelerinden alýnan , son üç yýl içinde normal ya da diðer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olmadýðýna dair rapor), * GSS kapsamýnda saðlýk provizyonu 60/c-1 kapsamýnda sigortalý olanlar, Yeþilkartlýlar olarak tescil edilmiþ olmak (Gelir testi sonucu primi devletçe karþýlanan ile henüz yeþilkart vize tarihi dolmayanlar), * Hiç çocuk sahibi olmamasý veya çocuklarýnýn saðlýk problemleri nedeniyle tedavi amaçlý olrak doðum yapmasý gerektiðini doctor raporu ile belgelendirmesi, 3294 sayýlý yasa kapsamýnda sosyal güvencesi bulunmayan müracaatçýlar 07 Aralýk 2012 tarihine kadar bulunduklarý Ýl ve Ýlçe Sosyal Yardýmmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýna müracaat edeceklerdir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 12
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1