DUYURULAR :
Mektuba Gizlenen Hayaller Projesi

Mektuba Gizlenen Hayaller Projesi


Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak yürütmekte olduðumuz “Mektuba Gizlenen Hayaller” SODES Projemizin açýlýþý Þeyh Bayram Çok Amaçlý Sosyal Tesisinde gerçekleþtirilmiþtir. Mektuba Gizlenen Hayaller Projesi kapsamýnda Vakfýmýzda dosyasý bulunan tek ebeveynli ve maddi imkanlardan yoksun çocuklara yönelik bir çocuk merkezi hazýrlanmýþtýr. Þeyh Bayram Çok Amaçlý Sosyal Tesisinde gerçekleþtirilen projedeki mekan çocuklarýn sevgi ile rehabilite edilebilmeleri için hazýrlanmýþ olup sportif ve kültürel faaliyetlerin de yapýlabileceði bir çocuk merkezi olarak düzenlenmiþtir. Çocuk merkezinden Vakfýmýzda dosyasý bulunan yaklaþýk 90 öðrenci istifade etmektedir.Öðrencilerimiz genel olarak 7-18 yaþ aralýðýndadýr.Hafta içi ve hafta sonu öðrenciler yaþ gruplarýna göre belirlenen zamanlarda merkezimize gelerek eðitmenler eþliðinde düzenlenen etkinliklerden faydalanmaktadýr.Hafta içi kütüphane ,oyun alaný, film izletisi, spor etkinlikleri , hafta sonlarý ise halk oyunlarý , masa tenisi , badminton kurslarý yapýlmaktadýr. Projede tek ebevenynli çocuklarýmýzdan düzenli olarak “anne ve babalarý hayatta olsaydý onlardan neler isterlerdi, hayalleri nelerdir ?” konularýný içeren mektuplar yazmalarýný istedik.Mektuplar projedeki eðitmenler tarafýndan büyük bir titizlikle incelenmektedir.Mektuplardan edinilen verilere göre öðrencilere maddi ve manevi olarak yapýlabilecekleri belirlemekteyiz.Çocuklarýmýzýn mektuplarýnda yazdýklarý isteklerini, hayallerini gerçekleþtirmeye çalýþmaktayýz.Ayrýca öðrencilerimiz ve aileleri ile daha yakýndan Iliþkiler kurabilmek için aile ziyaretleri, gezi programlarý ,yemek organizasyonlarý vb. gibi farklý motivasyon çalýþmalarý da yapmaktayýz. Çocuk merkezine gelen çocuklarýmýzýn ailelerinden verilen hizmetten memnun olduklarýna dair geri dönüþler almaktayýz.Çocuklarýmýzýn merkeze ilk geldikleri günlere göre daha rahat iletiþim kurduklarýný görmekteyiz.Tüm bu çalýþmalardaki amacýmýz çocuklarýmýzý sevgi ile rehabilite ederek yaþadýklarý olumsuzluklarý zihinlerinden uzaklaþtýrabilmektir. Çocuklarýmýzýn hayallerine dokunarak onlarýn hedefleri olan , geleceðe umutla bakan birer birey olarak yetiþmelerine katký saðlamýþ olmaktan dolayý büyük mutluluk duymaktayýz. Projede emeði geçen kamu kurum ve kuruluþlarýna,eðitmenlerimize ve projedeki personellerimize katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 36
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1