DUYURULAR :
Resmi Nikahlý Eþi Vefat Etmiþ Kadýna Ev Ýmkaný

Resmi Nikahlý Eþi Vefat Etmiþ Kadýna Ev Ýmkaný


Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý arasýnda oluþturulan protokol çeçevesinde Ýlimiz Beydaðý Mahallesinde yaptýrýlan 1+1 360 adet yoksul grubu konutlarýndan 18 adedi çeþitli nedenlerden dolayý boþ kalmýþtýr. Bu kapsamda deðerlendirilmek üzere Vakfýmýz Baþkanlýðýndan düzenli olarak aylýk veya 2 aylýk periyotlarda yardým alan,resmi nikahlý eþi vefat etmiþ kadýnlardan evi olmayan , 3294 sayýlý yasa kapsamýndaki 18-50 yaþ arasýndaki kiþilerin müracaatlarýnýn alýnarak deðerlendirilmesine Vakýf Mütevelli Heyetince karar verilmiþtir.Ayrýca SHÇEK ve Vakýflar Genel Müdürlüðünden nakdi yardým alýp ayný zamanda Vakfýmýzda aktif dosyasý olan (41 ve üzerinde kömür ve periyodik yardýmlardan yararlanan) sosyo-ekonomik yoksunluk içerisindeki 18-50 yaþ kapsamýndaki resmi nikahlý eþi vefat etmiþ dul kadýnlar da bu kapsamýn içinde deðerlendirilecektir. Yukarýda belirtilen þartlara uyan kiþilerin baþvurularýný 11-25 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Ýl Sosyal Yardýmlaþma Ve Dayanýþma Vakfý’na yapmasý gerekmektedir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 4
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1