DUYURULAR :
"Hayata Pedal Çevir" SODES Projesi Ýle Bisikletle Nemrut"a Çýkýldý

"Hayata Pedal Çevir" SODES Projesi Ýle Bisikletle Nemrut"a Çýkýldý


Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma Ve Dayanýþma Vakfý bünyesinde yürütülmekte olan “Hayata Pedal Çevir” Projesi kapsamýnda 29.06.2012-01.07.2012 tarihleri arasýnda Nemrut’a bisiklet turu düzenlendi.Yaklaþýk 22 ilden ve Malatya ilinden 200 katýlýmcýnýn dahil olduðu etkinlik baþarý ile gerçekleþti. Projemizin iþbirlikçi kurumu Malatya Bisiklet ve Doða Sporlarý Derneði üyeleri il dýþýndan gelen misafirlerimizin karþýlanmasý , tur boyunca ve kamp alanlarýnda ihtiyaçlarýn karþýlanmasý hususlarýnda yoðun çaba sarfettiler. Etkinlik il dýþýndan gelen misafirlerimizin de katýldýðý yaklaþýk 20 kiþilik bir grubun Vali Yardýmcýmýz Sayýn Murat Çaðrý Erdinç’i makamýnda ziyaret ile baþladý.Daha sonra Battalgazi Kaymakamlýðý ziyaret edilerek, tur rehberi eþliðinde Kervansaray, Sanat Sokaðý, Ulu Cami tarihi mekanlarý gezildi.Ardýndan tüm katýlýmcýlar Ýnönü Üniversitesi Kampüsünde gece kamp kurdular. Sabaha karþý 04:30’da hareketle bisikletlerle Malatya üzerinden Nemrut’a yolculuk baþladý. Profesyonel bisikletçilerimizden uzun molalarýmýza katýlmaksýzýn yola devam ederek sabah saat 10:30 da Nemrut’a zirveye ulaþanlar oldu. Tepehan Belediyesinde öðle arasý verilerek devam edilen etkinlikte Nemrut’a çýkýþta kamp kuruldu ve ardýndan toplu olarak günbatýmý seyredildi.Sabaha karþý çýkan yoðun rüzgar kampçýlarýmýzý zorlamýþ olsa da katýlýmcýlarýmýzýn ekip çalýþmasý ve motivasyonlarý görülmeye deðerdi.Etkinliðimiz 01.07.2012 tarihinde geri dönüþe çýkýþla son buldu. Özellikle il dýþýndan gelen katýlýmcýlarýmýz organizasyon boyunca hiç bir aksaklýk yaþanmamasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Malatya’dan çok mutlu ayrýldýlar. SODES projesi kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz bu etkinliðin devamýnýn gelmesi hususunda taleplerini ifade ettiler. ‘’Hayata Pedal Çevir’’ projesi kapsamýnda bisiklet alýnan öðrencilerimiz de etkinliðimize katýldý. Öðrencilerimiz bu sayede hem profesyonel bisikletçiler ve kampçýlarla tanýþma fýrsatý buldular, hem de Nemrut’un güzelliklerine tanýklýk ettiler.Nemrut’ta Valiliðimizin misafiri olarak ilimizi Kore’den ziyarete gelen turistlerle biraraya geldiler. Tüm etkinlik süresince projemize emek veren çalýþanlarýmýza, proje iþbirlikçisi Malatya Bisiklet Ve Doða Sporlarý Derneði’ne, tur boyunca olumsuzluklarýn yaþanmamasý adýna yoðun destek veren emniyet, jandarma ve saðlýk birimlerimizin ekiplerine, Gözde hastanesi ambulans ve saðlýk ekibine ve tüm katýlýmcýlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 28
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1