DUYURULAR :
Tarihçe

TARÝHÇE

          
           Ýl Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 29.05.1986 tarih ve 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanunu kapsamýnda kurulmuþ  olup ,Ýlimiz Merkez Mahalleleri ve Merkez Köylerinde ikamet eden vatandaþlara devletimiz adýna sosyal yardým hizmeti  vermektedir.

Vakýf Baþkanlýðýmýzýn ana hizmet binasý Ýlimiz Fýrat Mahallesinde, Genel Saðlýk Sigortasý binasý ise Kernek Mahallesinde hizmet vermektedir. Ýki hizmet binasý da  Özel Ýdare Genel Sekreterliði tarafýndan Vakfýmýza bedelsiz olarak tahsis edilmiþtir.

Vakfýmýz bünyesinde 37 belirsiz süreli sözleþmeli,  9 geçici görevli, 1 özel hizmet alýmý olmak üzere toplam 47 personel çalýþmaktadýr.

Vakfýmýz da Ýdari-Mali Ýþler ve Sosyal Servis olmak üzere 2 adet ana hizmet birimi bulunmaktadýr. 

Vakfýmýzýn karar organý Vakýf Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, Vali, Belediye Baþkaný, Ýl Milli Eðitim Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü, Ýl Müftüsü, Ýl Saðlýk Müdürü, Defterdar, Merkez Mahalle Muhtarlarý Temsilcisi, Merkez Köy Mahalle Muhtarlarý Temsilcisi, Ýl Genel Meclisi tarafýndan seçilen 2 Hayýrsever Vatandaþ, 2 Sivil Toplum Temsilcisi olmak üzere  Ýl Merkezinde 14 kiþiden oluþmaktadýr.


          Vakfýn görevlerini yapabilmesi için, 3294 sayýlý kanuna istinaden bugüne kadar çeþitli yönetmelik ve genelgeler çýkarýlmýþtýr. Vakfýn amacý; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunanlara yardým yapýlmasý gerekmektedir.

            Fakru zaruret ne demektir: Sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn herhangi birinde gelir ve aylýk almayan Mahkeme kararý ile veya kanunla baðlanmýþ devamlý bir gelire sahip olmayan, asgari ücretin üzerinde nafaka baðlanmayan, asgari ücretin üzerinde geliri olmayan, menkul ve gayrimenkul mallarý olmayan veya olup da, bunlardan elde ettiði gelir asgari ücretin altýnda olan veya iþsiz olan, geliri asgari ücretin üzerinde olup, büyük bir hastalýða tutulup, masraflý ameliyat gerektiren, aylýk geliri ve nüfus çokluðu sebebiyle fakru zaruret ve muhtaç durumda sayýlýr. Kiþilere gerekli yardýmý yapmak ve diðer kanun ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 31
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1