DUYURULAR :
Gelir Getirici Projeler

          Gelir Getirici Proje Destekleri

         Gelir getirici projelerin amacý, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini saðlayacak iþleri kurmalarý, gelir elde etmeleri ve baþlattýklarý çalýþmalarý uzun süre devam ettirebilmeleridir. Uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koþulara uygunluðunun yanýnda üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satýþ ve pazarlama olanaklarýnýn bulunmasý da gerekmektedir.

         Bitkisel - hayvansal üretim, tarýmsal ürün iþleme, hediyelik-turistik eþya üretimi, market iþletmeciliði, kuaförlük, terzilik, elektronik eþya satýþý, el sanatlarý, mobilya üretimi ve satýþý, konfeksiyon, çiçekçilik, lokantacýlýk, kýrtasiyecilik, elektrikçilik, tornacýlýk, gümüþ eþya üretimi, doðalgaz - sýhhi tesisatçýlýk vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

         Gelir getirici projeler için kýrsal ve kentsel konularda kiþi baþýna en fazla 15.000 YTL, her iki alt grup için de en fazla toplam 150.000 YTL destek saðlanmaktadýr. Gelir getirici projelerde geri dönüþler; ilk yýl ödemesiz, ikinci yýl verilen proje desteðinin %20"si, üçüncü yýl %20"si, dördüncü yýl %30"u ve beþinci yýl %30"u olmak üzere 5 yýl vade ile faizsiz olarak gerçekleþtirilmektedir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 29
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1